Suivi lecture Tarawih 2019

33574
Tahajud Tarawih
dimanche 5 mai 2019 X Al Fatiha V 1 à Baqara v 83
lundi 6 mai 2019  Al Baqara v 84 au v176 Al Baqara v 177 au v237
mardi 7 mai 2019 al baqara v 238 à Al Imran v 14  al Imran v15 au v91
mercredi 8 mai 2019  al Imran v92 au V200  An Nissa V1 au V68
jeudi 9 mai 2019  An Nissa v69 au v147 An Nissa v148
vendredi 10 mai 2019  al maida à v95  al maida v96 à Al an’am v58
samedi 11 mai 2019  Al An’am v59 au 140  Al An’am v141 Al Araf v46
dimanche 12 mai 2019  Al Araf v47 à 137  Al Araf v138 à la fin
lundi 13 mai 2019  Al Anfal V1 à la fin Tawbah  v1 à v60
mardi 14 mai 2019 Tawbah v60 à la fin Yunus v1 au v70
mercredi 15 mai 2019  Yunus v71 hud a yousouf v32
jeudi 16 mai 2019  Yousouf v33  ar Rad v 1 a Ibrahim v27
Vendredi 17 mai 2019  Ibrahim v28 A nahl v34  anNahl v35 au v128
samedi 18 mai 2019  al isra v1 à 97  Al Isra v98 à Al kahf v74
dimanche 19 mai 2019  Al Kahf v75 à Maryam entière  Taha entière
lundi 20 mai 2019  Al Anbiya entière  Al Hajj entière
mardi 21 mai 2019  Al Mouminoun v1 à Nour v20  Nour v21 à Fourqan v 20
mercredi 22 mai 2019  Fourqan v21 à Shouara v122 Shouara v105 à Naml v 58
jeudi 23 mai 2019  Naml v59 à Al Qassas v50  Al Qassas v51 à Ankabut v45
vendredi 24 mai 2019  Ankabut v46 à Loqman v21 Loqman v22 à Al Ahzab v35
samedi 25 mai 2019 Al Ahzab v36 à  Saba v38 Saba v39 à Yasin v27
dimanche 26 mai 2019  Yasin v28 à saffat v138  saffat v139 à zoumar v31
lundi 27 mai 2019  zoumar v32 à ghafir v40  Ghafir v41 a fousilat v36
mardi 28 mai 2019  fousilat v37 a zoukhrouf v25  zoukhrouf v26 a jathiya entiere
mercredi 29 mai 2019  al ahqaf v1 à Al Fath v 17  al fath v 18 à Dhariyat v30
jeudi 30 mai 2019  Dhariyat v31 à Qamar entière  Ar Rahman v1 à Al Hadid entière
vendredi 31 mai 2019  Al Moujadila v1 à Moumtahana entière Saff v1 à Al Mulk entière
samedi 1 juin 2019  Al Qalam v1 à Al Djin  almoudathir à Al moursalat
dimanche 2 juin 2019  an naba a tariq  al ala a nass + doua khatm
lundi 3 juin 2019